Etické principy naší práce:

Ve své práci se řídím Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti:

 

Preambule

Všichni členové  přijímají, že praxe psychoterapeutického povolání vyžaduje

odpovědnost psychoterapeuta vůči sobě samému i vůči klientům/pacientům.

Etický kodex slouží:

a)    jako vodítko k etickému rozhodování a jednání rámci psychoterapeutické profese

b)    k ochraně účastníků psychoterapeutického procesu před neetickým jednáním

c)     jako podklad pro řešení stížností

 

     1. Závaznost

Následující etick é zásady jsou závazné pro všechny členy ČPS a vzdělávací instituty působící v rámci ČPS. Tyto zásady jsou v souladu s etickými směrnicemi Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).

 

2.   Psychoterapeutické povolání

a)   Psychoterapeutické povolání je pokládáno za samostatnou odbornou profesi v té míře odpovídající současné legislativě. Tato profese se zabývá diagnostikou a léčbou psychických poruch a psychického fungování nebo stavů utrpení a používá k tomu odborných psychoterapeutických metod.

b)   Od psychoterapeutů se požaduje, aby používali svou odbornost pro blaho klienta/ pacienta s respektem vážností k jeho důstojnosti, hodnotám a právům.

 

3.   Profesionální kompetence a rozvoj

a)   Od psychoterapeutů se požaduje, aby vykonávali svou profesi kompetentně a eticky, aby se zajímali o nové odborné poznatky na poli psychoterapie a průběžně se vzdělávali.

b)   Psychoterapeuti by měli ve své praxi využívat pouze takových metod a postupů, pro které mají odborné kompetence.

 

     4.   Mlčenlivost

Psychoterapeuti jsou vázáni principem mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvěděli v průběhu psychoterapeutického procesu. Totéž se týká výcviku a supervize.

 

5.   Rámec psychoterapie

a)   Na počátku psychoterapie je psychoterapeut povinen seznámit pacienta / klienta s postupem a podmínkami léčby (použitá metoda, rozsah a předpokládané trvání léčby, finanční podmínky, mlčenlivost a okolnosti ukončení léčby)

b)   Psychoterapeut a pacient/klient uzavírají svobodně smlouvu o terapeutické spolupráci v rámci platné legislativy

c)   Psychoterapeut je povinen jednat odpovědně s ohledem na specifickou povahu psychoterapeutického vztahu,  který je postaven na důvěře a jisté míře závislosti. Zneužití tohoto vztahu je porušením profesionální etiky a odpovědnost za ně spočívá výhradně na psychoterapeutovi.

 

      6.  Objektivní a pravdivé informace

Informace o léčbě podávané pacientovi či klientovi mají být faktické, objektivní a pravdivé.

Zavádějící a vtíravá inzerce či reklama je neetická.

 

      7.  Profesionální vztahy s kolegy

V zájmu blaha pacienta/klienta jsou psychoterapeuti jsou povinni spolupracovat interdisciplinárně se zástupci ostatních odborností. Psychoterapeut přistupuje k ostatním odborníkům a jejich práci s respektem.

 

      8.  Etické zásady pro výcvik a vzdělávání

Výše zmíněné etické zásady se mají též odpovídajícím způsobem uplatnit v oblasti psychoterapeutického vzdělávání a supervize.

 

      9.  Psychoterapeutický výzkum

Tyto etické zásady se vztahují i na psychoterapeutický výzkum a odborné publikace.
Zájem pacientů /klientů je i v této oblasti nejvyšší hodnotou.

 

10. Řešení etických problémů

ČPS zajišťuje přiměřené postupy pro řešení etických dilemat, stížností a odvolání prostřednictvím své nezávislé etické komise.